English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
عضویت SDS Int’l Group در United Nation Academy Impact، به عنوان تنها سازمان خصوصی فعال در زمینه توسعه پایدار و مسوولیت اجتماعی
1238
United Nation Academy Impact;UNAI یک ابتکار جهانی از سوی سازمان ملل متحد می باشد که در نتیجه همکاری بیش از ده هزار دانشگاه و موسسه آموزشی با سازمان ملل متحد با هدف آموزش، پژوهش و به اشتراک گذاری تجربیات و فرهنگ مسوولیت اجتماعی معنوی Intellectual Social Responsibility تاسیس گردیده است.

United Nation Academy Impact (UNAI) یک ابتکار جهانی از سوی سازمان ملل متحد می باشد که در نتیجه همکاری بیش از ده هزار دانشگاه و موسسه آموزشی با سازمان ملل متحد با هدف آموزش، پژوهش و به اشتراک گذاری تجربیات و فرهنگ مسوولیت اجتماعی معنویIntellectual Social Responsibility  تاسیس گردیده است.

SDS Int’l Group با پذیرش از سوی دبیر کلUNAI ، به عنوان تنها سازمان خصوصی فعال در زمینه توسعه پایدار و مسوولیت اجتماعی از ایران به عضویت این نهاد درآمده و تعهد خود را به اصول دهگانه این نهاد اعلام نموده است. این اصول به شرح زیر می باشند:

اصل اول: ترویج آموزش در سطوح عالی

اصل دوم: حمایت از حقوق بشر

اصل سوم: ایجاد و تقویت فرصت های برابری آموزشی

اصل چهارم: ترویج  فرصت های کسب مهارت های حرفه ای

اصل پنجم: ایجاد ظرفیت در سیستم های آموزش عالی

اصل ششم: تشویق مفهوم شهروند جهانی(Global Citizen)

اصل هفتم: حمایت از صلح از طریق آموزش

اصل هشتم: همکاری در امحا فقر از طریق آموزش

اصل نهم: توسعه مفهوم پایداری از طریق آموزش

اصل دهم: تقویت گفتمان های فرهنگی و تاب آوری از طریق آموزش

 

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمایید:

unai.sdsgroup.org

 

Authorized Signatory:

Collaborators: