English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
آنچه در سال 2016 انتظار می‌رود
1078
در سال 2016، معاهده جهانی ملل متحد همچنان بر سرعت بخشیدن به موضوعات کاری خود که ارتباط نزدیکی با SDGs دارند، مانند اقدامات ضد ارتشاء، حقوق کودک، تغییرات اقلیمی، غذا، برابری جنسیتی، حقوق بشر، حقوق کار، صلح، قواعد حقوقی و آب و دیگر اهداف ادامه خواهد داد و با این ابتکار، معاهده جهانی کسب و کارها را برای اقدام در زمینه اهداف جهانی وارد عمل خواهد کرد.

آنچه در سال 2016 انتظار می‌رود

تجدید تمرکز بر امضای معاهده جهانی ملل متحد

  

کلیه اعضای معاهده جهانی ملل متحد در سال 2016 به شرح زیر متعهد می‌گردند:

1. برقراری ارتباط بین موضوعات کاری خود و SDGs

در این سال، معاهده جهانی ملل متحد همچنان بر سرعت بخشیدن به موضوعات کاری خود که ارتباط نزدیکی با SDGs دارند، مانند اقدامات ضد ارتشاء، حقوق کودک، تغییرات اقلیمی، غذا، برابری جنسیتی، حقوق بشر، حقوق کار، صلح، قواعد حقوقی و آب و دیگر اهداف ادامه خواهد داد و با این ابتکار، معاهده جهانی کسب و کارها را برای اقدام در زمینه اهداف جهانی وارد عمل خواهد کرد. لذا ما به عنوان عضوی از این معاهده، وب سایت خود را برای ارتباط با تمامی اقدامات، منابع، چارچوب‌های اجرایی هریک از 17 هدف SDGs مجددا به روز رسانی کرده‌ایم.

 

2. بهبود عملکرد سازمان خود

جهت بهتر نمودن شیوه مشارکت، اولویت دیگر سال 2016 بهبود سازمان است.

این کار قبلا از طریق تسهیل فرآیند ارتباطات و گزارش‌های سالانه (COP) یا در ارتباطات مشارکت (COE) به صورت آنلاین صورت پذیرفته بود. سازمان ما متعهد خواهد گردید که حمایت بیشتری از شبکه‌های محلی و تفهیم اهمیت اقدامات محلی در چالش های جهانی فراهم سازد.

 

3. طراحی کسب و کار فردا

حوزه دیگر، تمرکز معاهده جهانی نوآوری در کسب و کار پایدار و SDGs خواهد بود. با اعضایی از 160 کشور جهان، مشارکت کسب و کارها  و صنایع از همه ی ابعاد معاهده ی جهانی یک موقعیت عالی برای تشخیص آخرین مفاهیم پایداری و انتقال این تفکرات بین اعضای خود دارد. جهت دستیابی به چنین مهمی، ما کسب و کار فردا را تا دستیابی به بالاترین حد علمی خود برای حوزه های کسب و کارهای پیشرو (Lead Business Initiatives) آموزش مسوولانه (PRME) و سرمایه گذاری مسوولانه (PRI) رشد خواهیم داد.

 

4. تحکیم مشارکت های سازمان ملل و کسب و کار

هیچ‌یک از اهداف جهانی ما به تنهایی محقق نخواهد گردید. مشارکت بیشتر و بهتر با تمامیت پاسخگویی در یک مرکز، امری حیاتی است. معاهده جهانی ملل متحد کار ما در حمایت از شرکت‌های مسوول ایجاد مشارکت با سازمان های ملل متحد تحکیم می سازد. زمانی که یک کسب و کار و سازمان ملل به منابع و تخصص دست یابند، ما می‌توانیم راه حل های سریع تر و موثرتری ارائه نماییم.

همچنین، معاهده‌ی جهانی با بیشتر شرکا در حوزه‌ی کسب و کار پایدار و ارائه راهنمایی در رویارویی با چالش‌های کسب و کار به صورت نزدیک کار خواهد کرد.

 

5. تسهیل برگزاری رخدادهایی در کلاس جهانی

در سال 2016، معاهده‌ی جهانی به تجمیع شرکت‌های ما در کنار یکدیگر با رهبران سازمان ملل، دولت و جامعه‌ی مدنی برای تسهیل مشارکت در اولویت‌های مهم خود اقدام نمود. رخدادهای مهم امسال شامل رخداد سالانه اصول تقویت زنان در 15 و 16 مارس، اجلاس سران در 22 و 23 ژوئن و نشست بخش خصوصی سازمان ملل همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر خواهد بود.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: