English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
شماره دهم Sustainability Radar
880
این شماره از مجله Radar بر مفهوم " انسان بودن " (Being Human) متمرکز گردیده است. همه ما به عنوان انسان دارای ظرفیت ها ، خلاقیت ها و استعدادهایی هستیم. امروزه ساختار های اقتصادی از جمله سازمان های که بیش از دو سوم زندگی خود را در آنجا می گذاریم مانع بروز این کیفیت های انسانی می گردند.

شماره 10 مجلهSustainability Radar: Spring 2016  

این شماره از مجلهRadar  بر مفهوم "انسان بودن" (Being Human) متمرکز گردیده است. همه ما به عنوان انسان دارای ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و استعدادهایی هستیم. امروزه ساختارهای اقتصادی از جمله سازمان‌های که بیش از دو سوم زندگی خود را در آنجا می‌گذاریم مانع بروز  این کیفیت های انسانی می گردند.

از سوی دیگر کیفیت های انسانی با چالش هایی مانند تحولات تکنولوژی در اداره و کنترل از راه دور سازمان‌ها و  تغییر مفاهیمی در ارتباطات انسانی مواجه هستند.

با توجه به آنچه ذکر گردید اگر توسعه پایدار را به معنای فراهم آوردن رفاه اقتصادی و اجتماعی با حفظ محیط زیست و حقوق نسل های اینده تعریف نماییم که در این فرایند سازمان‌ها به سوی اقتصاد پایدار حرکت می‌کنند. این امکان وجود دارد که ارتباط اقتصاد و بازیگران آن با غرایز و کیفیت های زندگی انسانی قطع گردد و یا شاید زمانی می‌توانیم در جهانی که توسط سیستم ها کنترل می‌شود به مفعوم واقعی انسان باشیم که راهی به سوی آینده پایدار و موفق برای همه انسان‌ها بیابیم.

در این شماره مقالاتی با عنوان زیر را مطالعه می نمایید:

1- پیشروان جدید پایداری: انسان بودن

2- 24 کشوربزرگ: پاسخ کسب و کارها به جابه جایی ها و مهاجرت ها

3- نگاهی به شرکای عربی

4- چیزی که باید بدانیم

5- هدف ترویجی: نوآوری در پایداری و مشارکت نیروهای کار

6- صدای کارگران: رفاه در زنجیره تامین

7- نقش انسان‌ها در کسب و کار: میزگرد رادار 

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: