English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
طرحی نو دراندازیم
1839
اهداف خرد و کلانی که قرار است در 15 سال آینده محقق شوند حوزه های کلیدی زیر را شامل می ‌شوند (5Ps): مردم، کره زمین، رفاه، صلح، مشارکت

"دستور کار سال 2030 در زمینه توسعه پایدار"

اهداف خرد و کلان که قرار است در 15 سال آینده محقق شوند حوزه های کلیدی زیر را شامل می ‌شوند (5Ps):

 

مردم (People):

ما مصمم هستیم تا فقر و گرسنگی مطلق ریشه کن شود؛ در تمامی ابعاد و در تمامی اشکال. ما همه توان خود را بکار می گیریم تا اطمینان حاصل کنیم که کلیه ظرفیت بالقوه نوع بشر از منظر کرامت انسانی، برابری، مساوات و برخورداری از محیط زیستی سالم محقق گردد.

 

کره زمین (Planet):

ما مصمم هستیم تا سیاره خود را از تخریب محافظت نماییم. این امر با مصرف و تولید پایدار، مدیریت پایدار منابع طبیعی و اتخاذ اقدامات عاجل در زمینه تغییرات جوی امکان پذیر خواهد بود. این اقدامات سبب خواهد شد تا زمین برای نسل های آینده نیز باقی بماند.

 

رفاه (Prosperity):

ما مصمم هستیم تلاش کنیم تا نوع بشر در زندگی خود از رفاه بهرمند بوده و نیز از پیشرفت های اقتصادی، تکنولوژیکی و اجتماعی متناسب با محیط زیست برخوردار باشد.

 

صلح (Peace):

ما مصمم هستیم تا صلح را ترویج داده تا جوامع در فضایی به دور از ترس و خشونت زندگی کنند. توسعه پایدار بدون صلح ممکن نیست و هیچ صلحی بدون توسعه پایدار دست یافتنی نخواهد بود.

 

مشارکت (Partnership): 

ما مصمم هستیم تا الزامات مورد نیاز جهت دستیابی به این اهداف را از طریق مشارکت جامعه جهانی در زمینه توسعه پایدار فراهم سازیم. این مشارکت با تقویت روحیه همبستگی جهانی  ضمن تمرکز بر آسیب پذیر ترین و فقیر ترین اقشار بوده و از طریق مشارکت کلیه کشور های جهان، همه مردم جهان امکان پذیر خواهد بود.

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group