English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
نخستین بازنگری جهت نهادینه سازی اهداف توسعه پایدار برای 2030
1406
ده کشور عضو ملل متحد برای شرکت در نخستین بازنگری ملی جهت نهادینه سازی دستورالعمل های 2030 توسعه ی پایدار، بر اساس فهرست تهیه شده توسط دپارتمان روابط اجتماعی و اقتصادی ملل متحد (DESA) داوطلب شدند.

تاریخ خبر: یازدهم ژانویه 2016

ده کشور عضو ملل متحد برای شرکت در نخستین بازنگری ملی جهت نهادینه سازی دستورالعمل های 2030 توسعه ی پایدار، بر اساس فهرست تهیه شده توسط دپارتمان روابط اجتماعی و اقتصادی ملل متحد (DESA) داوطلب شدند. «بازنگری ملی (National Reviews)» به عنوان نشستی در مجمع عالیرتبه ی سیاسی مربوط به توسعه پایدار سال 2016 (11 تا 20 جولای) برگزار می شود.

کشورهای داوطلب تا تاریخ یازدهم ژانویه 2016 بدین شرح می باشند: استونی، فنالاند، آلمان، ماداگاسکار، مراکش، نروژ، فیلیپین، جمهوری کره، سیرالئون و ونزوئلا. برای هریک از این کشورها، وبسایت DESA اطلاعاتی را درباره ی مباحث ذیل فراهم می نماید: اهم موضوعات کلیدی، گزارش های ملی، تعهدات و موارد مشارکت داوطلبان.

در دستورالعمل های 2030، اعضا توافق کردند که HLPF نقشی اساسی در سرپرستی پیگیری ها و روندهای بازنگری در سطح جهانی داشته باشد. همچنین، بر اساس پیش بینی انجمن اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (ECOSOC)، HLPF موظف است بازنگری های منظمی را با مشخصات زیر انجام دهد: داوطلبانه باشد، گزارش دهی را ترویج نماید، کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، نهادهای سازمان ملل و دیگر ذی نفعان را شامل گردد، شرکای عالیرتبه ی اداری مرتبط را درگیر کند و زمینه ای را برای مشارکت گروه های اصلی ذی نفعان مرتبط فراهم آورد.

  

 

*High Level Political Forum

 

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group