English
covid19
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
چهارمین انجمن سالانه پلتفرم دانش سازمان ملل متحد در زمینه علم، فناوری و نوآوری برای اهداف توسعه پایدار STI Forum 2019
487
چهارمین انجمن سالانه چند جانبه در زمینه علم، فناوری و نوآوری STI Forum برای اهداف توسعه پایدار در تاریخ 14-15 می 2019 در ستاد مرکزی نیویورک برگزار خواهد شد. موضوع اصلی STI Forum 2019 عبارت است از: " اطمینان از هم افزایی و برابری، با توجه ویژه به اهداف 4، 8، 10، 13 و 16".

 

انجمن سالانه چند جانبه در زمینه فناوری و نوآوری علمی برای اهداف توسعه پایدار (STI Forum) بخشی از مکانیسم تسهیل فناوری است که به دستور برنامه 2030 و دستور کار اقدام آدیس آبابا به تصویب رسیده است.

انتظار می رود این اجلاس  "محل تسهیل تعامل و ایجاد شبکه های  همکاری بین شرکت ها گردد و آنها بتوانند ضمن شناسایی و بررسی نیازها و شکاف های فن آوری  به همکاری در زمینه های  علمی، نوآوری و ظرفیت سازی پرداخته  و همچنین به توسعه، انتقال و انتشار فن آوری های مربوط به اهداف توسعه پایدار کمک نمایند.

 

https://sustainabledevelopment.un.org/TFM/STIForum2019

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: