English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
11 فوریه روز بین المللی زنان و دختران در علم
393
مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه A/RES/70/212 روز 11 فوریه را به عنوان روز بین المللی زنان و دختران در علم اعلان کرد تا از دستیابی و مشارکت زنان و دختران در علم حمایت کند. در حال حاضر، و با در نظر گرفتن 30 درصد محققانی که زن هستند، برابری جنسیتی در زمینه علوم در سراسر جهان حاصل نشده است.

 روز بین المللی زنان و دختران در علم چیست؟

مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه A/RES/70/212 را پذیرفت، و 11 فوریه را روز بین المللی زنان و دختران در علم اعلان کرده و از این طریق از حق دسترسی برابر و مشارکت در علم زنان و دختران را حمایت کند. در حال حاضر، با در نظر گرفتن اینکه 30 درصد از محققان زن هستند، برابری جنسیتی در زمینه علوم در سراسر جهان حاصل نشده است. زنان و دختران نقش مهمی در جوامع تحقیقاتی ایفا می کنند و اینکه ما مشارکت شان را در علوم و آموزش تکنولوژی بیشتر کنیم بسیار حائز اهمیت است.

چرا این روز مهم است؟

دبیرکل ملل متحد آنتونیو گِترِش در پیامی برای نشان دادن اهمیت این روز بین المللی گفت: «باید دختران و زنان را تشویق کنیم که به نهایت پتانسیل خود به عنوان محقق و مبدع دست پیدا کنند». علم و برابری جنسیتی هردو برای پیاده سازی دستور عمل توسعه پایدار 2030 حائز اهمیت است. نقش زنان در تحقق اهداف توسعه پایدار از تغییرات آب و هوایی تا تامین سلامت موثر طبقه بندی می شوند. برابری جنسیتی در تحقیقات باعث تنوع بیشتر گردیده و این امر اکتشافات خلاقانه و نوآورانه را بسط می دهد. و این در حالی است که همکاری بین محققان از نظر استعداد و دیدگاه رو به افزایش است.

چطور می توانید مشارکت داشته باشید؟

اگر در نیویورک هستید، (تا 6 فوریه) برای شرکت در آزمایش اول فیلم انیمیشن «واندر پارک» در میدان های ملل متحد در تاریخ 11 فوریه ثبت نام کنید. همچنین می توانید با به اشتراک گذاشتن داستان های زنان و دخترانی که بواسطه رویدادها، فعالیت ها و رسانه های اجتماعی در جامعه تان در زمینه علم فعالیت می کردند، شروع کنید.

https://academicimpact.un.org/ 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: