English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
ارایه خدمات سرمایه پذیری و ممیزی شوندگی
1174
INVESTABILITY & AUDITABILITY SERVICES

 

 

برند شما را برای سرمایه گذاران بالقوه؛ شفاف تر، قابل اعتماد تر و مسوولیت پذیرتر می­کنیم.

·         ارایه خدمات مبارزه با فساد و شفافیت

همگرا کردن فرآیندهای کسب و کار شما با اصول مبارزه با فساد تدوین شده توسط سازمان ملل متحد

·         متناسب سازی کسب و کار شما با استانداردهای راهنما در حوزه مالی

به کارگیری نُرم ها و استانداردهای مورد وثوق جهانی به منظور شفاف تر کردن و قابل اعتماد تر کردن رویه های مالی سازمان

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group