English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
قدردانی مدیر معاهده جهانی ملل متحد"Lise Kingo" از SDS Int'l Group و درخواست مشارکت دربرنامه سال 2019 "Year of Tipping Points"
814
در حالی که امروزه بسیاری از نهاد های تجاری به همکاری در راستای تحقق اهداف جهانی گرایش پیدا نموده اند، با این وجود ما نیاز به همکاری سازمان های بیشتری داریم. ما نیاز به سرعت بیشتری داریم تا به نقطه اوج خود یعنی دستیابی به پایداری سازمانی برسیم و پایداری سازمانی را از یک ایده زیبا به یک واقعیت عملی و اصلی برای کسب و کار تبدیل نماییم.

 

دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 ممکن است یک چالش بزرگ باشد، اما این همان چیزی است که ما باید برای خودمان و نسل های آینده به دست آوریم. برای رسیدن به آن نیاز به یک تغییر عمیق در سراسر جامعه داریم و ابتدا باید از خودمان به عنوان رهبران  شروع کنیم.در سال جاری، ما سه ابتکار جدید برای تأثیرگذاری جهانی بوجود خواهیم آورد : پیشرانی اهداف توسعه پایدار از طریق جوانان و نوآوری، رسیدگی به معضل تغییرات آب و هوایی و از بین بردن شکاف در توانمند سازی جنسیتی.

دستور کار 2030 به شرکت های بزرگ و کوچک نیاز دارد تا آینده جهان را به سمت پایداری سوق دهد.

متن کامل نامه را در ادامه مطالعه فرمایید.

 


 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group