English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
برگزاری اجلاس سرمایه گذاری در اهداف توسعه پایدار - 20 مارس 2019
1239
برزیل برای اولین بار در سال 2019 برای توسعه مذاکره میان انجمن ها، سرمایه گذاران، سازمان های خصوصی و عمومی، سازمان ملل و دولت ها در خصوص سرمایه گذاری و ارتقا اهداف توسعه پایدار، میزبان این رخداد خواهد بود.

 

 

 

این اجلاس توسط پلت فرم مالی معاهده جهانی در راستای تحقق  اهداف توسعه پایدار و با پیشگامی بورس اوراق بهادار، معاهده جهانی سازمان ملل، PRI  و   UNEPFI در سال 2019 برگزار خواهد گردید تا مذاکره میان سرمایه گذاران، کمپانی ها، سازمان ملل، و دولت­ها را در خصوص سرمایه گذاری  به منظور پیشبرد اهداف توسعه پایدار را به نتیجه برساند.

انجمن سرمایه گذاری SDG با تاکید بر فرصت ها، نیازها و چالش ها در برزیل، گفتگویی را در خصوص افزایش سرمایه­گذاری در حوزه­های اصلی SDG پیش خواهد برد. این مجموعه، تامین کنندگان اصلی را با فرصت ها و برنامه­های سرمایه­گذاری موثر SDG مرتبط ساخته، بدین ترتیب، به بخش خصوصی کمک می­کند تا در حمایت از اجرای SDG داخلی و منطقه ای، بر ثروت خویش بیافزاید. انجمن­ها ابتکار عمل­های را در بخش­های متعدد از جمله کمپانی­های داخلی، سرمایه­گذاری­های مستقیم خارجی، بازار بدهی،  ابزارها و امور مالی  مرتبط با توسعه، مشخص خواهند نمود.

طرح این چالش ها روشن خواهد کرد که سرمایه­گذاران، موسسات و کمپانی­های مالی به سرمایه گذاری­های SDG و آنچه را چالش و فرصت در برزیل می دانند، توجه می کنند.

در آخر، انجمن، نقش بورس اوراق بهادار، موسسات توسعه مالی و دیگر تقویت کننده های داخلی را برای کمک به سرمایه­گذاران SDG و سرمایه­گذاران خصوصی در محیط داخلی را پررنگ خواهد نمود.

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group