English
SDS Centers
The United Nations Academic Impact (UNAI)

SDS Family:

Upcoming Events:
مهاجرت با عزت: موضوع "روز جهانی مهاجران سال 2018"
1020
رفتار توام با احترام با مهاجران یکی از الزامات اساسی است که میبایست پیش از هر موضوع دیگری در پدیده مهاجرت مورد توجه باشد.

مهاجرت راهکار خوبی برای رشد، پویایی و درک اقتصادی است که به میلیون ها نفر امکان جستجو و بهره مند شدن از فرصت های تازه اجتماعات از مبدا و مقصد های مختلف را می دهد.

در طول تاریخ بشر، مهاجرت کلمه تشویق کننده ای برای افراد بوده تا بر سختی ها غلبه کرده و زندگی بهتری داشته باشند. امروزه، با پیشرفت در اجتماعات و حمل و نقل تعداد افرادی که تمایل و قابلیت جابجایی به جاهای دیگر را دارند یکپاچگی جهانی را تا حد زیادی بالا برده است.

این حیطه جدید، چالش ها و فرصت هایی را برای جوامع سرتاسر جهان ایجاد کرده است که ارتباط روشن بین مهاجرت  و توسعه را همانند فرصت هایی که برای توسعه همزمان فراهم می کند، مورد تاکید قرار می دهد؛ به این معنا که امکان پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در مبدا و مقصد مهاجرت را مهیا می سازد.

امروزه مهاجرت با توجه به وجود عناصری مانند غیرقابل پیش بینی بودن، فوریت، پیچیدگی و چالش ها و دشواریهای مهاجرت بین المللی، به مشارکت بیشتر و عملکرد جمعی کشورها و مناطق نیاز دارد. سازمان ملل متحد نقش کاتالیزوری فعال را در این حوزه ایفا می کند با این هدف که مذاکرات و تبادلات بیشتری در کشورها و مناطق ایجاد نموده و  در مسیر افزایش تبادل تجربیات و فرصت های تشریک مساعی  قدم بر می دارد.

در روز 19 سپتامبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل تعهداتی را طی اولین اجلاس در خصوص پناهندگان و مهاجران مورد تایید قرار داد تا پشتیبانی از آن را بر عهده گیرد. این تعهدات را تعهدات NY یا اعلامیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران نامگذاری کرده اند. اعلامیه نیویورک بیانگر تعهدات ایالات عضو است تا مکانیسم هایی برای مراقبت از مردمی که در حال جابجایی هستند، ایجاد نموده و راه را برای پذیرش دو قرارداد جهانی جدید در سال 2018 که عبارتند از موافقتنامه جهانی در خصوص پناهندگان و تعهد جهانی برای ایمنی و مهاجرت منظم هموار نماید. 

موضوع روز مهاجرت سال 2018: مهاجرت با عزت

در سال 2018 نزدیک به 3400 مهاجر و پناهندگان در سراسر جهان زندگی خود را از دست داده اند. به همین دلیل، مهاجرت با عزت موضوع روز جهانی مهاجران 2018 است.

رفتار توام با احترام با مهاجران یکی از الزامات اساسی است که  میبایست پیش از هر موضوع دیگری در پدیده مهاجرت مورد توجه باشد. مهاجرت مسئله بزرگی از دوران ما است و امری است که به  شأن و منزلت میانجامد. زیرا به مردم دنیا اجازه می دهد خود را از انزوا نجات دهند و ما باید به این انتخاب ها احترام بگذاریم و احترام به مهاجران را نیز ترویج نماییم.

منبع: UN.org

 

Useful Links:

Collaborators:

© 2010-, All Rights Reserved for.

Sustainable Development Strategy International Group