English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
اعلامیه جهانی حقوق بشر هفتاد ساله شد
432
اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می دارد تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام به این حقوق و آزادیها توسعه یابد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس به تصویب رسید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد  این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دائما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهای که در قلمرو آنها می باشند تأمین گردد.

روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشردر مجمع عمومی سازمان ملل آن هم در زمانه ای که تعداد کشورهای عضو ملل متحد کمتر از یک سوم تعداد کنونی بود، مانند روال مشابه در مورد بسیاری از دیگر رویدادهای مهم وقابل توجه بین المللی، در تقویم سازمان ملل درج شده تا بهانه ای شود که کشورها و جوامع مختلف هر ساله در این روز مروری بر وضعیت قبل از توافق یاد شده داشته و دستاوردها و ناکامی های منفرد یا مشترک خود متعاقب تاکید جهانی بر ضرورت رعایت حقوق انسانی به عنوان بنیان صلح، عدالت و رفاه بین المللی را به محاسبه بنشینند.

طی 7 دهه گذشته تا کنون اتفاقات بی شماری روی داده است؛ تحول عظیم ساختار جامعه جهانی، استقلال بسیاری از کشورهای مستعمره و دربند قدرتهای استعمارگر و رسیدن شمار کشورهای عضو سازمان ملل به حدود 200 کشور، ایجاد تغییرات شگرف در بلوک بندی قدرت های جهانی، متحول شدن مناسبات فرهنگ های مختلف در عرصه جهانی، شکل گرفتن بازیگران غیر دولتی موثر و تاثیرگذاری آنها بر موضوعات مختلف جامعه جهانی، دگرگون شدن روابط انسانی با پیشرفت فناوری های نوین در عرصه های مختلف از جمله این اتفاقات در گذشته است.

در میان همه تحولات صورت گرفته این واقعیت را نمی توان انکار کرد که امروزه مطالبه آزادی، حق، عدل، صلح، توسعه و پیشرفت همه جانبه ، مطالبه ای همگانی و جهانی است و در این مسیر دستاوردهای فراوانی در کشورهای مختلف دنیا را شاهد بوده ایم؛ البته با همه این دستاوردها هم چنان بی عدالتی و نقض حقوق بشر و حتی جنگ افروزی و تجاوز مسلحانه به کشورهای دیگر در مناطق مختلف جهان دیده می شود.

شایسته است به بهانه روز جهانی حقوق بشر یا مناسبت های مشابه دیگر اثربخش در تعالی جامعه بشری ، بحث و گفت وگو در این زمینه ها را گسترش دهیم تا از طریق فهم مشترک در زمینه مفاهیم متنوع مربوط به حقوق انسانی، زمینه اتخاذ اراده همگانی و جهانی برای اقدام در جهت تامین آینده بهتر فراهم شود.

سایت رسمی سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیان داشت : اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد جهانی گینس را به عنوان سندی که بیشترین تعداد ترجمه را دارد به خود اختصاص داد.

 

 

 

 

Authorized Signatory:

Collaborators: