English
SDG Planning Calendar 2020

SDS Organizational Credibility Development Project

UNESCO Chair Programme

The United Nations Academic Impact (UNAI)


SDS Family:

Upcoming Events:
مشارکت گروه توسعه پایدار با نهاد SOLVE دانشگاه MIT
1062
دانشگاه MIT با همکاری United Nation Academic impact نهادی تحت عنوان SOLVE: MIT Center of Collective Intelligence برای دستیابی به راه حل هایی موثر برای چالش های جهانی تاسیس کرده است.

 دانشگاهMIT  با همکاریUnited Nation Academic impact  نهادی تحت عنوان SOLVE: MIT Center of Collective Intelligence  برای دستیابی به راه حل هایی موثر برای چالش های جهانی تاسیس کرده است. SOLVE یک نهاد جدید التاسیس است که بر روی چالش برانگیزترین مشکلات جهان متمرکز گردیده و از تمام محققان، پژوهشگران، صنعتگران و کارآفرینان با زمینه های فعالیتی متفاوت دعوت می نماید تا برای حل مشکلات جهانی ایده پردازی نمایند، سپس ایده ها را مورد آزمون و خطا قرار داده و ایده های برتر تامین مالی می نماید تا وارد مرحله اجرایی گردند.

نهاد SOLVE دارای چهار قطب اصلی می باشد:

1- یادگیریLearn : ایجاد دسترسی به آموزش با کیفیت برای همه افراد در سرتاسر جهان تا سال 2050

2- درمانCure : حمایت از نوآوری ها در زمینه سلامت، بهداشت و تحقیقات پزشکی برای دسترسی همگانی به خدمات سلامت در سراسر جهان

3- سوخت Fuel: تولید دو برابر انرژی و غذا، کاهش خروجی کربن تا سال 2015 و به صفر رساندن تولید کربن تا پایان قرن

4- ایجاد Make: تدارک زیرساخت و فرصت های اقتصادی برای حمایت از جمعیت جهانی نزدیک به ده میلیون نفر در سال 2050

چالش های حال حاضر نهاد SOLVE  تا پایان سال 2016 شامل موارد زیر می باشد:

1- آموزش پناهندگان (SDG4)، چگونه می توان نتایج یادگیری را در پناهندگان و آوارگان زیر 24 سال را بهبود بخشید؟

2- مشارکت در کاهش کربن (SDG9-12-13-15)، چگونه افراد و شرکت ها می توانند انتشار کربن خود را مدیریت و کاهش دهند؟

3- بیماری های مزمن (SDG3) چگونه می توانیم به افراد جامعه کمک کنیم تا از بیماری های مزمن جلوگیری کنند یا خود را در مقابل آن محافظت نمایند و مدیریت نمایند (خصوصا در شرایط محدودیت منابع)؟

ایده های برگزیده در مارس سال 2017 در سازمان ملل مطرح گردیده و بهترین ایده به عنوان  SOLVERانتخاب و توسط نهاد SOLVE اجرایی می گردد.

 

Authorized Signatory:

Collaborators: